Today's ozone (De Bilt, BR189)

  97 ds: 20:05:31 - 09:10:50 # check  so2  -1
 121 ds: 20:05:31 - 11:04:02 # check  so2  -2
 135 uo: 20:05:31 - 12:02:27 # check  so2  -1
 185 **: 20:05:31 - 15:52:03 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200531051690336

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

 126 ds: 20:05:30 - 11:15:35 # check  so2  -1


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200530051890348

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Monday, 06-Apr-2020 13:27:35 UTC