Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:07:18 - 00:33:19 # sl status  754 460  5  2  21
  22 sl: 19:07:18 - 03:09:29 # sl status  758 462  10  5  21
  46 ds: 19:07:18 - 05:22:51 # suspect DS
  66 **: 19:07:18 - 06:54:00 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190718050790347

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:07:17 - 00:33:20 # sl status  752 462  13  8  21
  22 sl: 19:07:17 - 03:07:58 # sl status  760 462  14  8  21
 130 sl: 19:07:17 - 11:54:33 # sl status  741 449  11  4  21
 241 sl: 19:07:17 - 20:17:18 # sl status  746 455  9  7  21


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190717051890347

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC