Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 20:02:25 - 00:39:34 # sl status  764 470  14  7  21
  22 sl: 20:02:25 - 06:15:49 # sl status  760 467  17  8  21
  34 hg: 20:02:25 - 07:29:27 # mercury failed, moved  2
  92 **: 20:02:25 - 11:45:57 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200225081290380

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 20:02:24 - 00:39:55 # sl status  757 463  12  9  21
  22 sl: 20:02:24 - 06:17:53 # sl status  760 467  13  6  21
  92 sl: 20:02:24 - 12:03:24 # sl status  756 466  17  12  21
 111 uo: 20:02:24 - 13:26:08 # check  so2   2
 113 zs: 20:02:24 - 13:39:33 # check  so2   3
 121 uo: 20:02:24 - 14:11:43 # check  so2   3
 165 hg: 20:02:24 - 17:29:48 # mercury failed, moved  -2
 167 sl: 20:02:24 - 17:38:21 # sl status  766 470  9  8  21


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200224081693348

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC