Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:09:22 - 00:21:59 # sl status  763 465  14  6  21
  22 sl: 19:09:22 - 05:05:34 # sl status  764 467  8  4  21
  81 **: 19:09:22 - 09:50:10 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190922071090274

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:09:21 - 00:21:50 # sl status  760 463  8  3  21
  22 sl: 19:09:21 - 05:03:54 # sl status  765 466  10  6  21
 104 sl: 19:09:21 - 11:44:33 # sl status  760 461  11  4  21
 187 hg: 19:09:21 - 17:58:06 # mercury failed, moved  2


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190921071690284

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC