Today's ozone (De Bilt, BR189)

  142 **: 19:01:23 - 16:36:13 # No ED found    0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190123101493416

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190122101493386

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC